0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Tỉnh Đồng Nai

4/5 - (1 vote)

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Reviewland.vn: Cập nhật bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 – 2024 sớm nhất để có nguồn thông tin chính xác về thị trường bất động sản. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, các điều lệ ở giai đoạn trước sẽ hoàn toàn mất hiệu lực.

>>> Xem thêm: Bảng Giá Đất Bắc Kạn khung giá đất giai đoạn 2014 – 2019 đã chính thức hết hiệu lực trong mua bán và sử dụng đất đai. Vì vậy tính từ giai đoạn 01/2020 – 01/2024, chính thức áp dụng khung giá đất mới.

Bảng Giá Đất Tỉnh Đồng Nai


BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Ngày 31/12/2019, bảng giá đất của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 – 2019 đã chính thức hết hiệu lực. Đây là bảng giá được sử dụng để tính chi phí và các phần thuế phí trong quá trình sử dụng các nhóm đất, không chỉ là đất ở mà còn bao gồm nhóm đất sử dụng cho kinh doanh, thương mại, công nông nghiệp và các hoạt động xã hội chính trị văn hoá.

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra quyết định ban hành quy định về giá đất tỉnh Đồng Nai trong 5 năm từ 2020 – 2024, kịp thời giải quyết các trở ngại, khó khăn trong việc thống kê các chi phí sử dụng đất.

Khi thiết lập bảng giá đất, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề cập nhiều nhóm đất với mục đích sử dụng khác nhau. Tuy nhiên, Quyết định quy định một số các vùng, khu vực đất như sau:

 • Miền núi: là các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh được được Ủy ban Dân tộc – Miền núi (nay là Ủy ban dân tộc) công nhận tại Quyết định số 21/UB-QĐ, Quyết định số 08/UB-QĐ, Quyết định số 68/UB-QĐ, Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT
 • Đồng bằng là các xã, phường, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh ngoài các xã, thị trấn quy định tại Khoản 1 Điều này.
 • Đô thị bao gồm các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập và xếp loại đô thị.
 • Nông thôn bao gồm các xã còn lại trên địa bàn tỉnh ngoài các thị trấn, các phường quy định tại Khoản 3 Điều này.

Sau đây là bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 – 2024

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 49/2019/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH ĐỒNG NAI 5 NĂM, GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Luật Giá;

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT;

Căn cứ Nghị quyết số 209/2019/NQ-HĐND;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1432/TTr-STNMT ngày 30/12/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế các Quyết định sau: Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quy định về giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 05 năm, giai đoạn 2015-2019; Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2015-2019; Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2015-2019 tại Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 và Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Văn phòng Chính phủ;

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Bộ Tài chính;

– Tổng Cục thuế;

– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Thường trực Tỉnh ủy;

– Thường trực HĐND tỉnh;

– Thường trực UBMTTQVN tỉnh;

– Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

– Văn phòng Tỉnh ủy;

– Văn phòng HĐND tỉnh;

– Chánh – Phó Văn phòng UBND tỉnh;

– Cổng thông tin điện tử;

– Sở Tư pháp;

– Lưu: VT, TH, KTN, KTNS, Sở TN&MT 2b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hùng

Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 – 2024 có vai trò quan trọng trong các hoạt động liên quan đến mua bán đất đai, thống kê chi phí, thuế cũng như các hoạt động bồi thường. Bảng giá đất trên sẽ rất hữu ích dành cho những đối tượng sau đây:

 • Những ai đang có nhu cầu mua bán đất đai ở khu vực Đồng Nai, cần tính toán chi phí sử dụng đất với các mục đích khác nhau như dùng để ở, dùng để xây dựng công trình xã hội chính trị hay dùng để kinh doanh, thương mại
 • Các luật sư làm việc nhiều với các điều khoản pháp lý trong quá trình làm hợp đồng mua bán đất đai cho khách hàng
 • Những ai bị vi phạm luật sử dụng đất, dẫn đến việc phải bồi thường thiệt hại cho Nhà nước
 • Ngoài ra, với những ai mới chỉ đang có ý định mua bán đất đai thì đây cũng là một quyết định mà bạn cần xem và tìm hiểu kỹ để chuẩn bị tài chính của bản thân
 • Bên cạnh đó, văn bản còn được sử dụng nhiều trong các thống kê tài sản nhằm quy đổi rõ ràng lợi ích đất đai ra lợi ích kinh tế

Tổng Hợp: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-tinh-dong-nai/

12/10/2020 by Admin
4/5 - (1 vote)
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ