0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Bắc Kạn

4/5 - (1 vote)

BẢNG KHUNG GIÁ ĐẤT BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Tính đến ngày 31/12/2019, khung giá đất giai đoạn 2014 – 2019 đã chính thức hết hiệu lực trong mua bán và sử dụng đất đai. Vì vậy tính từ giai đoạn 01/2020 – 01/2024, chính thức áp dụng khung giá đất mới.

BẢNG GIÁ ĐẤT BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Ngày 20 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chính thức ban hành khung giá đất của khu vực này trong định kỳ 5 năm (2020 – 2024). Đây là một trong những quyết định quan trọng đối với người dân tỉnh Bắc Kạn nói riêng và toàn bộ hệ thống đất nói chung.

Bắc Kạn cũng mở ra nhiều cơ hội trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị,… ngày càng hấp dẫn nhiều nhà đầu tư bất động sản. Cùng đội ngũ Reviewland.vn tìm hiểu chi tiết bảng giá đất Bắc Kạn:

>>> Xem thêm: Bảng Giá Đất Hải Phòng 2020 – 2024 chính thức được cập nhật mới đồng nghĩa với với các quy định trong thời gian trước sẽ không được áp dụng và mất hiệu lực. Các loại đất được áp dụng bao gồm: đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối, đất ở, đất thương mại dịch vụ, …

Bảng Giá Đất Bắc Kạn


BẢNG GIÁ ĐẤT BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ban hành ngày 20/12/2019, khung giá đất Bắc Kạn giai đoạn 2020 – 2024 bao gồm các hạng mục sau đây:

 1. KHUNG GIÁ ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC
 2. KHUNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HẰNG NĂM
 3. KHUNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM
 4. KHUNG GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT
 5. KHUNG GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
 6. KHUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
 7. KHUNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ
 8. KHUNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP, KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ
 9. KHUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
 10. KHUNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN
 11. KHUNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP, KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN

Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND quy định khung giá đất Bắc Kạn giai đoạn 2020 – 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC KẠN

——-

Số: 31/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (2020 – 2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

——-

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số: 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số: 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tại Tờ trình số: 399a/TTr-STNMT ngày 18 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và những quy định cụ thể khi áp dụng Bảng giá đất (có Bảng giá đất và những quy định cụ thể khi áp dụng bảng giá đất kèm theo).

Điều 2. Bảng giá đất được áp dụng trong 05 năm, bắt đầu thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến 31 tháng 12 năm 2024, làm căn cứ trong các trường hợp pháp luật quy định để thực hiện quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Điều 4. Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị sản xuất kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lý Thái Hải

Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định rõ ràng các nguyên tắc khi áp dụng khung giá đất. Cụ thể như sau:

 1. Áp dụng khung giá đất cần đi đôi với việc xác định rõ ràng chủ sử dụng, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất. Các đơn giá trong bảng giá là niêm yết tuyệt đối, bất kỳ ai cũng không được phép thay đổi đơn giá của bất kỳ vị trí đất nào đã ghi trong khung giá
 2. Khi áp dụng khung giá đất, phải xác định đúng loại đất, vị trí đất, vùng đất, loại đường phố và xác định chính xác độ chênh cao thấp của vị trí đất so với mặt đường phố, mặt đường trong khu dân cư hoặc cốt nền trong quy hoạch.
 3. Khi áp dụng giá đất cần xác định đúng loại đất, vùng đất, vị trí đất, loại đường phố và xác định chính xác độ chênh cao thấp của vị trí đất so với mặt đường phố, mặt đường trong khu dân cư hoặc cốt nền trong quy hoạch
 4. Trong thời gian thực hiện Bảng giá đất khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất và giá đất phổ biến trên thị trường có biến động hoặc cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất và bổ sung các tên đường, phố chưa có tên trong Bảng giá đất hiện hành nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 44/2014/NĐ – CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ giá đất trong Bảng giá đất hiện hành để quy định bổ sung giá đất trong Bảng giá đất và trình Thưởng trực Hội đồng nhân dân cung cấp thông qua trước khi quyết định ban hành
 5. Việc xác định loại đất tại thực địa khi áp dụng Bảng giá đất phải căn cứ vào Điều 11 của Luật Đất đai năm 2013, Điều 3 của Nghị định số 43/2014/NĐ – CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai và Mục 2- Khái niệm loại đất, kèm theo bản quy định cụ thể

Khung giá đất Bắc Kạn giai đoạn 2020 – 2024 được cho là khung giá hợp lý với tiềm năng phát triển của các vùng đất, đặc biệt phải kể đến các khu vực đô thị đông dân cư. Bên cạnh đó, các khu vực nông thôn cũng đang chuyển mình với các dịch vụ ngày càng phát triển

Tổng Hợp: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-bac-kan/

09/10/2020 by Admin
4/5 - (1 vote)
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ