0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Thái Bình

Đánh giá post

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Thái Bình đã ký ban hành Quyết định 29/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020 – 2024. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, do đó bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình được áp dụng theo quy định về giá các loại đất tại Quyết định này. Cùng Reviewland.vn tìm hiểu thông tin chi tiết

>>> Xem Thêm: Bảng Giá Đất Sơn La

Bang Gia Dat Thai Binh - Bảng Giá Đất Thái Bình

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 của tỉnh Thái Bình có những thay đổi mới so với bảng giá đất giai đoạn 2014 – 2019 ở việc ở Quyết định này, UBND tỉnh Thái Bình đã đưa ra những quy định cụ thể về giá đất ở các khu vực khác nhau dựa trên những thuận lợi, khó khăn khác nhau của từng khu vực. Cụ thể là:

 • Giá đất nông nghiệp: bao gồm đất trồng cât hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối. Giá đất nông nghiệp khác gồm đất xây dựng nhà kính, các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm, đất ươm tạo cây giống, đất trồng hoa,… bằng giá đất trồng cây lâu năm.
 • Giá đất ở tại nông thôn: chia theo từng khu vực

Giá đất ở khu vực 1 tại mỗi xã được xác định theo vị trí của từng thửa đất như sau:

+ Vị trí 1: các thửa đất có ít nhất 1 cạnh tiếp giáp với quốc lộ

+ Vị trí 2: các thửa đất có ít nhất 1 cạnh tiếp giáp với đường trục, đường ngõ

+ Vị trí 3: các thửa đất có ít nhất 1 cạnh tiếp giáp với hiện trạng đường đi ra quốc lộ, đường huyện, đường trục xã hoặc tuyến đường được xác định tại bảng giá.

Giá của các thửa đất còn lại được xác định theo mức giá quy định cho từng xã.

 • Giá đất ở đô thị: áp dụng với các thửa đất có vị trí tiếp giáp với mép hiện trạng ngõ ngách, hẻm có chiều rộng từ 2- 4 mét đi ra đường phố và các thửa đất còn lại.

Giá đất của các thửa đất cách mép vỉa hè dưới 100 mét được tính bằng giá đất của vị trí đó. Từ 200 mét trở lên, giá đất được tính bằng 0,6 lần mức giá đất của vị trí đó.

 • Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp:

+ giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại hay dịch vụ nên được xác định theo vị trí, khu vực như đối với đất ở tại nông thôn và đất ở đô thị.

+ giá đất phi nông nghiệp tại các khu công nghiệp, cum công nghiệp trên địa bàn

 • Giá đất một số loại đất khác như giá đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp bằng mức giá đất ở có cùng vị trí, khu vực; đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh bằng mức giá đất thương mại
 • Giá đất ở, sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong một số trường hợp cụ thể

Theo đó, tại Quyết định 29/2019/QĐ-UBND, UBND tỉnh Thái Bình đã đưa ra những quyết định cụ thể hơn về bảng giá đất như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 22/2019/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020-2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 689/TTr-STNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, đồng nghĩa với các quy định trước đó hoàn toàn mất hiệu lực

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
– Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
– Như Điều 3;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh; Công báo tỉnh; Báo Thái Bình;
– Lưu: VT, KTTNMT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-thai-binh/

21/11/2020 by Admin
Đánh giá post
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ