0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Sơn La

Đánh giá post

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Sơn La đã ký ban hành Quyết định 43/2019/QĐ-UBND thông qua bảng giá đất mới giai đoạn 2020 – 2024. Đây là một quyết định quan trọng, cần tìm hiểu kỹ nếu bạn đang quan tâm đến thị trường bất động sản tại nơi đây! Cùng Reviewland.vn tìm hiểu thông tin chi tiết

>>> Xem Thêm: Bảng Giá Đất Hà Nam

Bang Gia Dat Son La - Bảng Giá Đất Sơn La

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Ngày 19/12/2019, bảng khung giá đất các tỉnh thành trên cả nước chính thức hết hiệu lực. Vì vậy, việc cập nhật một khung bảng giá đất mới cho giai đoạn 2020 – 2024 của UBND tỉnh Sơn La là hết sức quan trọng để tất cả các đối tượng quan tâm đến lĩnh vực bất động sản có thể cập nhật những thay đổi mới nhất trong khung bảng giá đất trên địa bàn Sơn La trong 5 năm tới. Cụ thể, khung bảng giá đất tại Sơn La có những thay đổi trong việc phân chia theo mỗi tuyến đường, phố được xác định như sau:

  • Đối với đất ở nông thôn, đô thị:

+ Đất có mặt tiền giáp với mặt đường, trục giao thông chính hoặc gần khu thương mại nhưng tối đa không quá 20m2 (vị trí 1)

+ Đất sau vị trí 1 trong phạm vi đất hộ gia đình đang sử dụng, nhưng tối đa không quá 40m tính từ chỉ giới giao đất (vị trí 2)

+ Đất sau vị trí 2, không quá 60m (vị trí 3)

+ Đất sau vị trí 3, không quá 80m (vị trí 4)

+ Đất vị trí 5: còn lại

  • Đất ở các xã thuộc vùng nông thôn và các bản thuộc phường tại thành phố có điều kiện như nông thôn:

+ Vị trí 1: Đất tiếp giáp với đường giao thông liên thôn, liên bản, liên xã trong phạm vi đất của các hộ gia đình đang sử dụng nhưng tối đa không quá 40m tính từ chỉ giới giao đất

+ Vị trí 2: Đất sau vị trí 1 nhưng trong phạm vi đất của các hộ gia đình,không quá 80m tính từ chỉ giới

+ Vị trí 3: Đất sau vị trí 2, tiếp giáp với các trục đường trong tổ, bản, tiểu khu.

Về giá các loại đất, UBND tỉnh Sơn La quyết định chia theo các lĩnh vực như

+ nông nghiệp

+ giá đất ở tại đô thị, nông thôn

+ giá đất thương mại, dịch vụ đô thị và nông thôn

+ giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

+ giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

+ giá đất khu, cụm công nghiệp

+ giá đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, đất quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất làm tín ngưỡng, tôn giáo…

+ giá đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản thì được xác định bằng 50% giá đất nuôi trồng thủy sản

+ giá đất chưa sử dụng: là đất chưa xác định mục đích sử dụng, giá đất được xác định bằng 20% giá đất nông nghiệp liền kề có mức giá cao nhất

Cụ thể, khung bảng giá đất được quy định rõ ràng qua nghị quyết 43/2019/QĐ-UBND như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 43/2019/QĐ-UBND Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2020-2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh kỳ họp thứ 11 khóa XIII

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 931/TTr-STNMT ngày 30/12/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c)\
– Vụ pháp chế – Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Bộ Tài chính (b/c);
– TT Tỉnh ủy (b/c);
– TT HĐND tỉnh (b/c);
– Chủ tịch UBND tỉnh;
– Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Cục kiểm tra Văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Như Điều 3;
– Trung tâm thông tin tỉnh;
– Các phòng: KT, TH, NC – VP UBND tỉnh;
– Lưu: VT – Hiệu 30 bản.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
         CHỦ TỊCH        Hoàng Quốc Khánh

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-son-la/

20/11/2020 by Admin
Đánh giá post
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

    Gọi ngay
    Zalo chát
    Viber
    Bản đồ