0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Tây Ninh

5/5 - (1 vote)

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Ngày 31/12/2019, bảng giá đất giai đoạn 2014 – 2019 chính thức hết hiệu lực. UBND tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng ban hành Quyết định mới về bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 với một số những thay đổi nhất định về giá cả,phân chia đất đai trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới. Cập nhật cùng Reviewland.vn ngay để không bỏ lỡ những thông tin quan trọng!

>>> Xem Thêm: Bảng Giá Đất Trà Vinh

Bang Gia Dat tay ninh - Bảng Giá Đất Tây Ninh

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Ngày 20/12/2019 , UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định 57/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh, điều này khiến cho từ khóa Bảng giá đất Tây Ninh 2020 cũng trở thành top những từ khóa được tìm kiếm sôi nổi nhất trên internet. Thị trường đất đai của tỉnh Tây Ninh được đánh giá là một thị trường chưa có quá nhiều bước tiến phức tạp như một số thành phố khác trên cả nước. Bởi thế mà khách hàng có nhu cầu, sự quan tâm đến đất đai trên địa bàn tỉnh cũng không quá lo lắng về sự cạnh tranh, hay tình trạng “hét giá” như rất nhiều các điểm nóng nhà đất khác trên cả nước. Các chuyên gia khi  nhận định bất động sản ở Tây Ninh đã đánh giá đây là một thị trường đất đai có tính ổn định cao, không có quá nhiều rủi ro khi đầu tư. Tuy nhiên, sự ban hành Quyết định bảng giá đất mới trong giai đoạn 5 năm tiếp theo của UBND tỉnh Tây Ninh là rất đúng đắn, đem lại cho khách hàng một cái nhìn tổng thể hơn, nâng cao sự an tâm trong đầu tư của các nhà đầu tư bất động sản nói chung và những khách hàng có nhu cầu mua đất đai nói riêng. Cụ thể như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
——–
Số: 57/2019/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Tây Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH TỪ NĂM 2020 ĐẾN NĂM 2024

———–

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 7413/TTr-STNMT ngày 20 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024.

Điều 2. Bảng giá đất được sử dụng làm căn cứ để:

 1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
 2. Tính thuế sử dụng đất;
 3. Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
 4. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
 5. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.
 6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019; Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019 và Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung Phụ lục II, Phụ lục III, ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

BẢNG GIÁ ĐẤT

ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH TỪ NĂM 2020 ĐẾN NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-tay-ninh/

21/11/2020 by Admin
5/5 - (1 vote)
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ