0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Hà Nam

Đánh giá post

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Ngày 19/12/2019, Bảng khung giá đất giai đoạn 2014 – 2019 đã chính thức hết hiệu lực, hàng loạt các tỉnh thành đã đưa ra quyết định mới về khung bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024.  Bảng giá đất tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020 – 2024 được UBND tỉnh Hà Nam ký ban hành kèm theo quyết định 48/2019/QĐ-UBND. Cập nhật ngay để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích cùng đội ngũ Reviewland.vn!

>>> Xem Thêm: Bảng Giá Đất Thừa Thiên Huế

Bang Gia Dat Ha Nam - Bảng Giá Đất Hà Nam

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Ngày 20/12/2019, ngay sau khi khung bảng giá đất cũ hết hiệu lực, UBND tỉnh Hà Nam đã ký ban hành quyết định mới kèm theo những quy định về bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bản. Cụ thể, theo các quyết định đó, giá đất tỉnh Hà Nam được phân chia thoe từng khu vực và vị trí rõ ràng như: khu vực đồng bằng, khu vực đồi núi, khu vực thành phố Phủ Lý. Trong mỗi khu vực chia theo loại đất và mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau:

 • Khu vực đồi núi: Áp dụng với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất trồng cây lâu năm có điều kiện sản xuất khó khăn, trên vùng đất đồi núi và xen kẽ
 • Khu vực đồng bằng: Áp dụng với khu vực đồng bằng và khu vực đồi núi có những điều kiện sản xuất tương đương khu vực đồng bằng.
 • Khu vực thành phố Phủ Lý: Áp dụng đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất trồng cây lâu năm thuộc các xã, phường của thành phố Phủ Lý, trong đó lưu ý:

+ Chia theo đường, phố và mỗi đường, phố có 3 vị trí. Giá đất được xác định căn cứ chủ yếu và khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất…

+ Một số đoạn đường phố có khả năng sinh lợi khác nhau thì giá đất quy định sẽ phụ thuộc theo đoạn đường phố đó.

 • Khu vực nông thôn các huyện khác: Giá đất tại mỗi khu vực theo các huyện được xác định theo các tuyến đường có các vị trí và khu vực có tối đa 3 vị trí.

Cụ thể, khung bảng giá đất Hà Nam giai đoạn 2020 – 2024 được quy định theo nghị quyết 49/2019/QĐ-UBND như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 48/2019/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI BẢNG GIÁ ĐẤT GIAI ĐOẠN NĂM 2020-2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông báo số 17/TB-TTHĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời Bảng giá đất giai đoạn năm 2020-2024, trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 về việc ban hành Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; số 02/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 về việc điều chỉnh một phần nội dung tại Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014; số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định và bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014; số 63/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định và bảng giá đất ban hành kèm theo quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 05 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban ND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban ND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: TC, TP, XD, TN&MT;
– Cục KTVP- Bộ Tư pháp;
– Website Chính Phủ;
– TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
– Như Điều 3;
– TTLT-CB, TTTH;
– Lưu VT, KT
QĐ08
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Bảng giá đất vốn luôn là văn bản hành chính quan trọng dành cho tất cả các đối tượng có ý định và dành sự quan tâm đến lĩnh vực bất động sản.Vì vậy, việc cập nhật những thông tin mới nhất thông qua khung bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 của UBND tỉnh Hà Nam ký ban hành sẽ giúp cho các đối tượng có những lựa chọn sâu sắc và đúng đắn hơn, có cái nhìn tổng quan về vị trí, thuận lợi cũng như khó khăn về khung bảng giá đất của tỉnh Hà Nam trong 5 năm tới, từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt nhất, đồng thời có những tính toán kĩ càng trong trường hợp phải bồi thường khi xảy ra sai sót.

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-ha-nam/

20/11/2020 by Admin
Đánh giá post
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ