0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Lâm Đồng

5/5 - (1 vote)

BẢNG GIÁ ĐẤT LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 là một trong những văn bản quan trọng được sử dụng nhiều trong hoạt động pháp lý, đời sống. Khi hiện tại bảng giá đất giai đoạn trước đó đã hết hiệu lực thực thi thì đây là thông tin quan trọng do Reviewland.vn tổng hợp bắt buộc bạn phải tham khảo nếu đang quan tâm đến thị trường bất động sản.

BẢNG GIÁ ĐẤT LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Bảng giá đất Lâm Đồng giai đoạn 2020 – 2024 là một trong những thông tin được quan tâm trong bối cảnh mà bảng khung giá đất 2014 – 2019 hết hiệu lực. Trong tình hình đó, ngày 22 tháng 1 năm 2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định quy định về bảng giá đất Lâm Đồng giai đoạn 2020 – 2024

>>> Xem thêm: Bảng Giá Đất Tỉnh Đồng Nai Cập nhật bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 – 2024 sớm nhất để có nguồn thông tin chính xác về thị trường bất động sản. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, các điều lệ ở giai đoạn trước sẽ hoàn toàn mất hiệu lực.

Bảng Giá Đất Lâm Đồng


BẢNG GIÁ ĐẤT LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024 ĐƯỢC DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?

Không ít người vẫn chưa hiểu rõ tầm quan trọng của bảng giá đất trong kỳ hạn 5 năm. Tuy nhiên, đây là một trong những quyết định quan trọng. Một số vai trò chính của bảng giá đất có thể kể đến như sau:

 • Tính chi phí sử dụng đất. Ngay sau khi được công nhận quyền sử dụng trên một diện tích nhất định, giá đất sẽ là cơ sở để người dân tính chi phí sử dụng đất tuỳ theo mục đích ở, kinh doanh hay nuôi trồng
 • Bên cạnh chi phí sử dụng thì bảng giá đất cũng là căn cứ để người dân tính ra thuế đóng hằng tháng
 • Trong quá trình sử dụng đất, nếu người dân có gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất thì bảng giá này cũng là cơ sở để tính phí bồi thường Nhà nước

Sau đây là Quyết định về bảng giá đất Lâm Đồng giai đoạn 2020 – 2024

 

UBND                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LÂM ĐỒNG                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              ——-                                                          —————

Số: 02/2020/QĐ-UBND                                      Lâm Đồng, ngày 22 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020 – 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

——–

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014

Căn cứ Nghị quyết số 167/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 01 năm 2020

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 42/TTr-STNMT ngày 22 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ các quyết định sau:

 1. Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, TP Bảo Lộc và TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng;
 2. Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng Bổ sung một số nội dung của Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, TP Bảo Lộc và TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng;
 3. Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 2 năm 2017 của UBNDtỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng áp dụng trong chu kỳ theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBNDtỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, TP Bảo Lộc và TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng;
 4. Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, TP Bảo Lộc và TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng;
 5. Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng;
 6. Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, TP Bảo Lộc và TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng;
 7. Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBNDtỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, TP Bảo Lộc và TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng;
 8. Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBNDtỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, TP Bảo Lộc và TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng;
 9. Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, TP Bảo Lộc và TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng;
 10. Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND 20 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, TP Bảo Lộc và TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng;
 11. Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, TP Bảo Lộc và TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng;
 12. Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, TP Bảo Lộc và TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng;
 13. Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND 20 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, TP Bảo Lộc và TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng;
 14. Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của UBNDtỉnh Lâm Đồng điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, TP Bảo Lộc và TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng;
 15. Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của UBNDtỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ;

– Bộ Tài chính;

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– TTTU, TT HĐND tỉnh;

– Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;

– Uỷ ban MTTQ tỉnh;

– CT, các PCT UBND tỉnh;

– Như Điều 3;

– Sở Tư pháp;

– Website Chính phủ;

– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Báo Lâm Đồng, Đài PTTH tỉnh;

– Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng;

– Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Lâm Đồng;

– Lãnh đạo VPĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;

– Trung tâm Công báo – Tin học;

– Lưu: VT, TH2, ĐC.

Tổng Hợp: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-lam-dong/

12/10/2020 by Admin
5/5 - (1 vote)
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ