0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Hậu Giang

Đánh giá post

BẢNG GIÁ ĐẤT HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Ngày 31/12/2019, bảng giá đất Hậu Giang giai đoạn 2015 – 2019 chính thức hết hiệu lực. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Hậu Giang đã đưa ra Quyết định về bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024. Cùng Reviewland.vn tìm hiểu thông tin chi tiết

>>> Xem Thêm: Bảng Giá Đất Hoà Bình

Bang Gia Dat hau giang - Bảng Giá Đất Hậu Giang

BẢNG GIÁ ĐẤT HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Điểm qua những vai trò quan trọng của bảng giá đất tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 – 2024, chúng ta nhất định phải nhấn mạnh những điểm sau:

 • Bảng giá đất phân biệt các nhóm đất khác nhau về vị trí. Ví dụ như đất ở vùng nông thôn sẽ có giá thành khác so với đất ở vùng thành thị. Tương tự, các vùng đất ven đê, ven sông, bãi cũng không có mức giá giống nhau
 • Mục đích sử dụng đất có ảnh hưởng tới giá thành của đất. Cụ thể: đất được sử dụng cho nhu cầu ở và cư trú của người dân sẽ có chi phí khác so với đất phục vụ cho các chương trình thiện nguyện hay công tác xã hội. Song song với đó, các hoạt động kinh doanh, kinh tế cần các cơ sở hạ tầng làm nền móng cũng có giá thành khác
 • Bảng giá đất được sử dụng cho việc thống kê các chi phí sử dụng đất và cả phần chi phí thiệt hại mà chủ sở hữu phải bồi thương cho Nhà nước
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẬU GIANG

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 27/2019/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (2020 – 2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Thay thế Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015 – 2019) trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015 – 2019) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

 1. Các Quyết định giá đất cụ thể đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang phê duyệt trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành thì không bị điều chỉnh bởi Quyết định này.
 2. Trường hợp đã có Quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt và không áp dụng theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– VP. Chính phủ (HN – TP.HCM);

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Bộ Tài chính;

– Tổng Cục Thuế;

– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

– TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

– VP. TU và các Ban đảng;

– UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;

– VP. Đoàn ĐBQH tỉnh;

– VP. HĐND và các ban HĐND tỉnh;

– Như Điều 3 (UBND huyện, TX, TP

sao lưu cho UBND cấp xã);

– Cơ quan Báo, Đài tỉnh;

– Công báo tỉnh;

– Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

– Lưu: VT.NCTH

QD gia dat final

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Trương Cảnh Tuyên

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-hau-giang/

20/11/2020 by Admin
Đánh giá post
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ