0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Hoà Bình

5/5 - (1 vote)

BẢNG GIÁ ĐẤT HOÀ BÌNH GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Ngày 30/12/2019, UBND tỉnh Hoà Bình chính thức họp bàn và đưa ra Quyết định về bảng giá các loại đất của tỉnh này trong kỳ hạn 5 năm giai đoạn 2020 – 2024. Quyết định này nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Cùng Reviewland.vn tìm hiểu thông tin chi tiết

>>> Xem Thêm: Bảng Giá Đất Hưng Yên

Bang Gia Dat Hoa Binh - Bảng Giá Đất Hoà Bình

BẢNG GIÁ ĐẤT HOÀ BÌNH GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Bảng giá đất có vai trò vô cùng quan trọng đối với người dân tỉnh Hoà Bình. Một số vai trò có thể kể đến như:

 • Vai trò lớn nhất của bảng giá các loại đất phải kể đến chức năng thống kê chi phí sử dụng đất. Khi được công nhận quyền sử dụng đất trên một phần đất nhất định nào đó, chủ sở hữu phải chi trả phần chi phí sử dụng dựa trên mục đích của chủ sở hữu, dù là dùng đất cho mục đích ở hay dùng cho kinh doanh hay các hoạt động xã hội, cộng đồng
 • Tính toán thuế sử dụng đất nộp cho Nhà nước. Đóng thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của bất kỳ người công dân nào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đất là một trong những danh mục thu thuế
 • Thống kê chi phí xử lý các vấn đề hành chính trong quá trình sử dụng.
 • Trong quá trình sử dụng đất, nếu chủ sở hữu gây ra các thiệt hại về mặt đất đai thì bảng giá đất cũng là một trong những cơ sở để tính toán phần chi phí thiệt hại bồi thường với Nhà nước
 • Với những cá nhân tự nguyện trả lại đất đã từng thu phí sử dụng, bảng giá đất cũng là được sử dụng để tính giá trị quyền sử dụng đất
 • Đồng thời, các bảng giá đất còn là nguồn dữ liệu quan trọng trong cơ sở dữ liệu của Nhà nước
UBND TỈNH HÒA BÌNH

 

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 57/2019/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2020 – 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

UBND TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình khóa XVI, kỳ họp lần thứ 12 thông qua Bảng giá các loại đất năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 573/TTr-STNMT ngày 27 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bảng giá các loại đất năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình (có Quy định bảng giá các loại đất kèm theo).

Điều 2. Quyết định bảng giá các loại đất năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2020 đến hết ngày 31/12/2024.

UBND tỉnh giao:

– Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn triển khai thực hiện.

– Ủy ban nhân dân ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành Quyết định quy định chi tiết mốc giới các khu vực định giá các loại đất trên địa bàn các xã thuộc huyện, thành phố để thực hiện bảng giá đất.

Điều 3. Hết hiệu lực thi hành các quyết định: Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất tại các biểu số 01; 02; 06; 07; 08; 09; 10; 11 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc bổ sung Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Chính phủ;

– Bộ TN&MT;

– Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

– TT Tỉnh ủy;

– TT HĐND tỉnh;

– Hội đồng nhân dân tỉnh;

– Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;

– Các ban của HĐND tỉnh;

– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

– Các sở, ban, ngành;

– Chánh, Phó VPUBND tỉnh;

– Các chuyên viên VPUBND tỉnh;

– Lưu: VT, NNTN (K)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Bùi Văn Khánh

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-hoa-binh/

20/11/2020 by Admin
5/5 - (1 vote)
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ