0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Thừa Thiên Huế

Đánh giá post

BẢNG GIÁ ĐẤT THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Ngày 21/12/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành quyết định 80/2019/QĐ-UBND về khung bảng giá đất mới trong giai đoạn 2020 – 2024. Cập nhật ngay bởi đội ngũ Reviewland.vn!

>>> Xem Thêm: Bảng Giá Đất Bắc Ninh

Bang Gia Dat Thua Thien Hue - Bảng Giá Đất Thừa Thiên Huế

BẢNG GIÁ ĐẤT THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Bảng giá đất vốn được dùng để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất…, tính thuế sử dụng đất,…

Theo đó, việc ban hành quyết định 80/2019/QĐ-UBND của tỉnh Thừa Thiên Huế là rất kịp thời, đồng thời đem lại cái nhìn tổng quan về sự thay đổi mới mẻ trong giá đất, vị trí và phân loại đất của địa bàn trong giai đoạn 2020 – 2024. Cụ thể, trong quyết định này, UBND Huế quyết định chia các loại đất để định giá như sau:

 • Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau:

+ Đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa, cây hàng năm

+ Đất rừng sản xuất

+ Đất nuôi trồng thủy sản

+ Đất nông nghiệp khác dùng để xây dựng nhà kính và các loại nhà phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp; đất chăn nuôi gia súc

 • Nhóm đất phi nông nghiệp gồm:

+ Đất ở gồm đất ở nông thôn, đất ở đô thị

+ Đất xây dựng cơ quan

+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp, đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ…

+ Đất sản xuất, kinh danh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, khu chế xuất, đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng, đất làm đồ gốm,.

+ Đất sông ngòi, kênh rạch, suối và mặt nước chuyên dùng

+ Đất phi nông nghiệp khác quy định tại Khoản 2, Điều 10 Luật Đất đai

Đất trên địa bàn tỉnh cũng được xác định theo 3 vùng chính là:

 • Vùng đồng bằng: mật độ dân số đông, kết cấu hạ tầng và điều kiện sản xuất lưu thông hàng hóa tiện lợi để phát triển
 • Vùng trung du: vùng có địa hình cao vừa phải, mật độ dân số thấp hơn đồng bằng, kết cấu hạ tầng và điều kiện sản xuất và lưu thông hàng hóa kém thuận lợi hơn
 • Vùng miền núi: vùng có địa hình khó khăn và trắc trở hơn, đại bộ phận diện tích là núi cao, địa hình phức tạp, mật độ dân số thấp, điều kiện phát triển lưu thông hàng hóa kém phát triển.

Như vậy, theo đó, quyết định 80/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có những thay đổi nhất định, cụ thể như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
——–
Số: 80/2019/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ÁP DỤNG TRONG THỜI GIAN 5 NĂM (2020 – 2024)

—————————

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi

Căn cứ Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 432/TTr-STNMT-KHTC ngày 29 tháng 11 năm

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 – 2024)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngày kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 và thay thế các Quyết định của UBND tỉnh: Số 75/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015-2019), số 37/2016/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tại các khu quy hoạch, khu đô thị mới của Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, số 53/2017/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, số 19/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, các thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHPhan Thiên Định

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-thua-thien-hue/

20/11/2020 by Admin
Đánh giá post
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ