0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Hà Giang

Đánh giá post

BẢNG GIÁ ĐẤT HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Trong bối cảnh các hoạt động liên quan đến đất đai ngày càng phổ biến, bảng giá đất đóng vai trò quan trọng trong các thống kê chi phí. Bảng giá đất Hà Giang giai đoạn 2020 – 2024 nhận được nhiều sự quan tâm trong những tháng gần đây! Cùng Reviewland.vn tìm hiểu thông tin chi tiết

>>> Xem Thêm: Bảng Giá Đất Hải Dương

Bang Gia Dat Ha Giang - Bảng Giá Đất Hà Giang

BẢNG GIÁ ĐẤT HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Hà Giang là một trong số những tỉnh miền núi vùng Đông Bắc Bộ của nước ta. Một trong những nổi bật của Hà Giang chính là địa hình rừng núi, cho phép Hà Giang phát triển các loại cây gỗ lâu năm và một số cây công nghiệp khác. Hà Giang nổi tiếng với những loại lâm sản quý hiếm cho vân gỗ đẹp như lát hoa, sim, táu, trai, sến, đinh, lát da đồng,…Đồng thời, các giống cây vầu, nứa phục vụ cho các làng nghề thủ công mỹ nghệ cũng tập trung rất nhiều ở đây.

Cùng với sự phát triển của rừng núi, nghề nuôi ong lấy mật cũng là một trong những điểm tiêu biểu của nơi đây. Rừng Hà Giang cũng có nhiều động vật hoang dã như trăn, chim công, trĩ,…

Đất đai ở Hà Giang được sử dụng trong việc xây dựng các cơ sở hạ tầng như nơi ở và bảo quản lương thực, thực phẩm. Bên cạnh đó, đất đai còn là mặt nền cho việc trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất các nhu yếu phẩm phục vụ cho người dân. Đồng thời, với diện tích lớn của rừng, đất đai là một phần giúp người dân phát triển rừng một cách bền vững.

Vậy bảng giá đất Hà Giang giai đoạn 2020 – 2024 được dùng cho mục đích gì?

 • Thứ nhất, bảng giá đất sau đây cập nhật mức giá đất mới của tỉnh Hà Giang cho năm 2020 – 2024. Từ đó, người dân sở hữu phần diện tích nhất định thuộc địa phận Hà Giang sẽ có mức chi phí sử dụng khác
 • Thứ hai, mỗi loại đất của Hà Giang sẽ được tính dựa trên các giá khác nhau. Từ đó, đất cho nhu cầu ở sẽ có giá thành khác so với đất cho việc trồng trọt, chăn nuôi hay kinh doanh. Chính vì sự khác nhau này mà bảng giá đất có vai trò rất quan trọng trong thống kê chi phí sử dụng
 • Thứ 3, trong quá trình sử dụng đất, sẽ có thể xảy ra những trường hợp gây thiệt hại. Chính vì vậy, bảng giá đất như là một cơ sở để tính phần chi phí thiệt hại bồi thường Nhà nước.
 • Một điểm mà không phải ai cũng biết đó là các nhóm giá của bảng giá đất còn đặc biệt phân biệt giữa các vùng với nhau. Theo đó, đất của vùng nông thôn sẽ có giá khác so với đất của thành thị

Phục vụ nhu cầu tìm kiếm của những ai đang quan tâm, sau đây là bảng giá đất Hà Giang giai đoạn 2020 – 2024:

UBND TỈNH HÀ GIANG

 

_________

Số: 28/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————

Hà Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT CHI TIẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2020-2024

—–

UBND TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2020-2024;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 422/TTr-STNMT ngày 19 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2020 – 2024 (có Phụ lục từ số 01 đến số 12 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Văn phòng Chính phủ;

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Bộ Tài chính;

– Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;

– Thường trực Tỉnh uỷ;

– Thường trực HĐND tỉnh;

– Đoàn ĐBQH tỉnh;

– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

– Sở Tư pháp;

– VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;

– UBND các huyện, thành phố;

– Trung tâm Thông tin – Công báo;

– Cổng thông tin – Điện tử tỉnh;

– Lưu: VT, CVNCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Văn Sơn

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-ha-giang/

27/11/2020 by Admin
Đánh giá post
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ