0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Hải Dương

5/5 - (1 vote)

BẢNG GIÁ ĐẤT HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Để phục vụ nhu cầu tìm kiếm bảng giá đất cập nhật cho giai đoạn 2020 – 2024, UBND tỉnh Hải Dương đã đưa ra quyết định về bảng giá đất mới của tỉnh này ngày 20/12/2019. Ngay lập tức, Quyết định đã nhận được rất nhiều sự quan tâm! Cùng Reviewland.vn cập nhật thông tin chi tiết

>>> Xem Thêm: Bảng Giá Đất Gia Lai

Bang Gia Dat Hai Duong - Bảng Giá Đất Hải Dương

BẢNG GIÁ ĐẤT HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Hải Dương là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển nhanh của nước ta. Đây là một trong những trung tâm kinh tế của vùng Bắc Bộ. Cơ cấu kinh tế của Hải Dương chuyển dịch theo hướng tích cực: giảm tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Các ngành công nghiệp – chế tạo được coi là điểm sáng phát triển vượt bậc của Hải Dương. Bên cạnh đó, công nghiệp Hải Dương cũng phát triển mạnh với sự đóng góp của các lĩnh vực khác như xây dựng, sản xuất trang phục, bê tông,… Chính điều này đã tạo cơ hội cho sự mọc lên ngày càng nhiều của các nhà máy, xí nghiệp ở Hải Dương.

Một trong những điểm nổi bật của Hải Dương chính là sự thu hút không những vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong nước mà còn cả vốn đầu tư trực tiếp từ các ông lớn nước ngoài. Có thể thấy một điều Hải Dương chính là mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động phát triển kinh tế.

Đóng góp đằng sau sự phát triển đó nhất định không thể không kể đến chính là vai trò của đất đai. Không chỉ là nơi ở, sinh sống, là tiền đề cơ bản tạo lập cuộc sống của người dân mà đất đai còn tạo cơ hội để người dân xây dựng, phát triển các dự án, các cơ sở hạ tầng cho kinh doanh, văn hoá, các hoạt động nghệ thuật, xã hội,…

Trong bảng giá đất Hải Dương giai đoạn 2020 – 2024, người dùng sẽ có cái nhìn rõ ràng về các mức giá dành riêng cho từng nhóm đất, từng khu vực. Ví dụ với vị trí đất, bên cạnh phần chi phí cho đất nông nghiệp ở trong đê thì còn có giá thành cho đất nông nghiệp ở ngoài đê. Bên cạnh đó, sự khác biệt của giá đất còn nằm ở danh mục các xã miền núi như thị xã Kinh Môn, thành phố Chí Linh,….

Đối với bảng giá đất, các nhóm đất còn được phân biệt với các mục đích sử dụng khác nhau. Ví dụ như đất được sử dụng để xây dựng các công trình xã hội, công cộng sẽ có giá thành khác với nhóm đất dành cho việc xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ mục đích kinh tế, kinh doanh,…

Cụ thể về bảng giá đất Hải Dương giai đoạn 2020 – 2024, bạn có thể xem sau đây:

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

 

_________

Số: 55/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————

Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020 – 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 và thay thế các quyết định: Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất đối với từng loại đất cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 và Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương; Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2015 -2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ;                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;                                                                  CHỦ TỊCH

– Bộ Tài chính;

– Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;                                                    Nguyễn Dương Thái

– Thường trực Tỉnh ủy;

– Thường trực HĐND tỉnh;

– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

– Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

– Các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

– Trưởng, Phó phòng Chuyên viên liên quan;

– Như điều 3;

– Trung tâm Công nghệ thông tin – VP UBND tỉnh;

– Lưu: VP, Thụy.

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-hai-duong/

27/11/2020 by Admin
5/5 - (1 vote)
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

    Gọi ngay
    Zalo chát
    Viber
    Bản đồ