0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Đắk Nông

Đánh giá post

BẢNG GIÁ ĐẤT ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Đất là một trong những tài nguyên quý giá đối với tỉnh Đắk Nông. Đây là cơ sở phát triển các ngành trồng trọt, lâm sản và cả công nghiệp. Ngày 8/5/2020, Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND đã được đưa ra về các quy định trong bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 của tỉnh này! Cùng Reviewland.vn  cùng cập nhật thông tin chi tiết

>>> Xem Thêm: Bảng Giá Đất Đà Nẵng

Bang Gia Dat Dak Nong - Bảng Giá Đất Đắk Nông

BẢNG GIÁ ĐẤT ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Đắk Nông là mảnh đất được coi là cửa ngõ phía tây nam của Tây Nguyên. Tỉnh Đắk Nông có địa hình đa dạng, xen giữa những cao nguyên rộng lớn vẫn có sự hiện diện của những đồng bằng thấp trũng. Đắk Nông có mạng lưới sông ngòi tương đối đồng đều, sẽ là một trong những điều kiện để phát triển việc chăn nuôi trên mảnh đất này. Đồng thời, đây cũng là một cơ sở lý giải cho sự phát triển của hệ thống các công trình thuỷ điện nơi đây.

Đất đai của tỉnh Đắk Nông được phân bố cho toàn bộ cơ cấu kinh tế. Năm 2011, công nghiệp của Đắk Nông chiếm 26,66%; nông lâm thuỷ hải sản vẫn chiếm nhiều nhất với tỉ trọng lên tới 50,21% và dịch vụ chiếm 23,13%.

Đất đai Đắk Nông khá đa dạng, được chia làm 3 nhóm chính, bao gồm: đất xám, đất đỏ bazan. Đắk Nông có diện tích đất nông nghiệp chiếm tới 47%, đủ để thấy vai trò của nông nghiệp tại mảnh đất này. Bên cạnh đó, với đặc điểm nằm trên vùng đất cao nguyên nhiều sỏi đá, tỉnh Đắk Nông cũng chú trọng phát triển trồng các cây công nghiệp lâu năm – một trong những loại cây vô cùng thích hợp với đất đỏ bazan. Không chỉ có vậy, ở Đắk Nông, đất đai được sử dụng với các mục đích nào?

 • Sự phát triển của công nghiệp yêu cầu việc thi công các cơ sở hạ tầng giúp đảm bảo việc vận hành các trang thiết bị cũng như bảo quản, che chắn trong các điều kiện thời tiết của vùng đất cao nguyên
 • Diện tích đất để ở dành cho người dân. Đây cũng là nhóm đất chiếm diện tích lớn, giúp bảo vệ người dân trong khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo.
 • Đặc biệt phải kể đến nhóm đất dành để phát triển kinh tế nông nghiệp. Ở Đắk Nông, một trong những loại cây không thể không kể đến chính là cây cà phê. Các vườn cà phê cũng chính là thu nhập chính của các bà con nơi đây, do đó, nguồn đất nơi đây là một trong những tài nguyên quý giá gián tiếp nuôi sống quê hương
 • Đất đai dành cho việc phát triển việc kinh doanh, thương mại, nhằm hỗ trợ thúc đẩy việc trao đổi các nhu yếu phẩm, tăng thu nhập cho người dân

Chính vì sự quan trọng của đất đai như vậy mà bảng giá đất Đắk Nông giai đoạn 2020 – 2024 không chỉ được quan tâm bởi người dân đang trực tiếp sinh sống và làm việc ở mảnh đất này. Hơn thế, nó còn nhận được sự thu hút từ những nhà đầu tư trong các dự án kinh doanh mà trong đó, đất đai là một trong những yếu tố để xây dựng nhà máy hay nông trại sản xuất. Bởi vậy khung bảng giá đất tỉnh Đắk Nông là những thông tin quan trọng mà nhà bất động sản nào cũng phải quan tâm.

KHUNG BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Kết luận số 747-KL/TU ngày 24/3/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 137/TTr-STNMT ngày 06 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (có các phụ lục Bảng giá đất kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2020 và thay thế Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2019; Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành bảng giá đất điều chỉnh một số đoạn đường, tuyến đường, một số vị trí đất trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 2;                                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

– Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;                              KT. CHỦ TỊCH

– TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

– CT, các PCT UBND tỉnh;

– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

– UBMTTQVN tỉnh;

– Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– Công báo Đắk Nông;

– Trung tâm Lưu trữ tỉnh;                                                                Trương Thanh Tùng

– Các PCVP UBND tỉnh;

– Lưu: VT, KTTH, CTTĐT, KTN(Tha).

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-dak-nong/

25/11/2020 by Admin
Đánh giá post
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ