0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Đà Nẵng

Đánh giá post

BẢNG GIÁ ĐẤT ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Ngày 7/4/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã đưa ra quyết định về bảng giá đất của thành phố này trong giai đoạn 2020 – 2024. Văn bản pháp lý này đã đóng góp một phần rất quan trọng trong việc duy trì các hoạt động liên quan đến mua bán đất đai. Cùng Reviewland.vn khám phá thông tin chi tiết

>>> Xem Thêm: Bảng Giá Đất Cao Bằng

Bang Gia Dat Da Nang - Bảng Giá Đất Đà Nẵng

BẢNG GIÁ ĐẤT ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Bảng giá đất đã quy định rõ về các nguyên tắc cũng như phạm vi áp dụng và các thông tin bạn cần lưu ý. Về hiệu lực thi hành, bảng giá đất bắt đầu được đưa vào sử dụng từ ngày 5/5/2020 và hết hiệu lực ngày 31/12/2020.

Bên cạnh được sử dụng để  thống kê chi phí sử dụng đất sau khi đã được công nhận quyền sử dụng đất trên một diện tích nhất định, bảng giá đất cũng được dùng để tính thuế và thu phí, thống kê chi phí bồi thường với Nhà nước trong quá trình sử dụng. Chính vì vai trò quan trọng như vậy, bảng giá đất Đà Nẵng giai đoạn 2020 – 2024 ngay sau khi được ban hành đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và thu hút từ người dân. Đây là bảng giá đất dành cho đại đa số các bộ phận dân cư có thể tra cứu mức giá dựa trên nhóm đất, khu vực sinh sống và mục đích sử dụng đất. Với một thành phố phát triển như Đà Nẵng, đất đai có vai trò lớn trong việc xây dựng các cơ sở hạ tầng, kinh doanh thương mại và đặc phát triển kinh tế du lịch, tham quan vốn rất nối tiếng. Sau đây là bảng giá đất Đà Nẵng giai đoạn 2020 – 2024 dành cho những ai quan tâm lĩnh vực đất đai của thành phố này

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

Số: 09/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2020-2024

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 287/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 187/TTr-STNMT ngày 29 tháng 3 năm 2020 và kết quả lấy ý kiến của các Ủy viên UBND thành phố theo Công văn số 967/VP-KTTC ngày 30/3/2020 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020.
  2. Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND thành phố về Ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố và Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND thành phố Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng hết hiệu lực từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

Các tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ nhà, đất hợp lệ để thực hiện các khoản thu tài chính từ đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 107 Luật Đất đai 2013 và được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì áp dụng theo Bảng giá các loại đất tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 và Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ;

– Các Bộ: TN&MT, TC, XD, TP;

– TVTU, TT HĐND TP;

– Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TPĐN;

– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;

– Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP;

– Chánh và các Phó Chánh Văn phòng UBND TP;

– Sở Tư pháp;

– Cục Thuế;

– Các Sở, Ban, Ngành, MTTQ, Đoàn thể TP;

– UBND các quận, huyện, xã phường;

– Chi cục Quản lý đất đai;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất;

– Văn phòng Đăng ký đất đai;

– Cổng thông tin điện tử thành phố;

– Lưu: VT, KTTC (120).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Huỳnh Đức Thơ

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-da-nang/

24/11/2020 by Admin
Đánh giá post
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

    Gọi ngay
    Zalo chát
    Viber
    Bản đồ