0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Cao Bằng

Đánh giá post

BẢNG GIÁ ĐẤT CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Ngày 31/12/2019, bảng giá đất Cao Bằng giai đoạn 2015 – 2019 chính thức hết hiệu lực. Việc này khiến giá đất không được tính theo bảng giá cũ, đã khiến không ít người cảm thấy bối rối trong việc thống kê chi phí sử dụng đất. Để giải quyết, UBND tỉnh Cao Bằng đã đưa ra quyết định về bảng giá đất của tỉnh này giai đoạn 2020 – 2024. Cùng Reviewland.vn thống kê các dữ liệu cơ bản

>>> Xem Thêm: Bảng Giá Đất Đắk Lắk

Bang Gia Dat cao bang - Bảng Giá Đất Cao Bằng

BẢNG GIÁ ĐẤT CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Cao Bằng là một trong những trung tâm kinh tế của vùng Đông Bắc nước ta. Thành phố với diện tích 107,6 km2 này quy tụ nhiều dân tộc khác nhau như Kinh, Tày, Nùng, Hoa,… chiếm tỉ lệ dân thành thị lớn (87%) và tỉ lệ dân nông thôn là 13%. Như vậy, ở Cao Bằng, đất đai vẫn được phân bố sử dụng giữa thành thị và nông thôn, giữa phát triển kinh tế công nghiệp và kinh tế nông nghiệp.

Nói về vai trò của đất đai trong kinh tế Cao Bằng, nhất định chúng ta phải nhìn vào tình hình phát triển kinh tế của tỉnh này. Nhiều năm trở lại đây, Cao Bằng đạt 72 triệu đồng/ha trong sản xuất nông nghiệp, vượt 8,6% trong sản xuất công nghiệp, các mặt khác đều tăng đồng đều. Về cơ bản, Cao Bằng đều hoàn thành 17/17 chỉ tiêu kinh tế, số hộ nghèo giảm rõ rệt, đời sống nâng cao rõ rệt. Để đạt được điều này, đất đai đã góp phần rất lớn trong việc trở thành nền móng xây dựng các cơ sở hạ tầng trong sản xuất cũng như là nơi nuôi trồng trong sản xuất nông nghiệp.

Trong bối cảnh đó, để không làm gián đoán các hoạt động kinh tế, ngày 20/12/2019, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định về bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024.

Bảng giá đất đã quy định rõ ràng cho từng nhóm đất khác nhau, cụ thể bao gồm nhóm đất nông nghiệp và phi nông nghiệp. Trong đó, nhóm đất nông nghiệp bao gồm các mục đích sử dụng như trồng lúa, trồng cây hằng năm, trồng cây lâu năm, rừng sản xuất và nuôi trồng thuỷ sản. Nhóm đất phi nông nghiệp sẽ bao gồm bảng giá tại nông thôn và bảng giá tại thành thị. Nhờ đó, bất kỳ người dân nào khi tra cứu bảng giá đất cũng có thể hiểu rõ đâu là danh mục giá đất mình đang tìm kiếm. Đồng thời, các bạn nên đọc toàn bộ bảng giá đất một lượt để có cái nhìn toàn diện và tổng thể bảng giá đất

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH CAO BẰNG

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 2336/2019/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020-2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Thực hiện Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Bảng giá đất được áp dụng trong 05 năm, bắt đầu thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, Ban Ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Văn phòng Chính phủ;

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Bộ Tài chính;

– Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;

– Thường trực Tỉnh ủy;

– Thường trực HĐND tỉnh;

– Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng;

– CT, các PCT UBND tỉnh;

– Trung tâm Thông tin – Văn phòng UBND tỉnh;

– Các PCVP, các CV;

– Lưu: VT, NĐ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Hoàng Xuân Ánh

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-cao-bang/

24/11/2020 by Admin
Đánh giá post
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

    Gọi ngay
    Zalo chát
    Viber
    Bản đồ