0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Bình Thuận

4/5 - (1 vote)

BẢNG GIÁ ĐẤT BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Bước sang năm 2020, bảng giá đất Bình Thuận giai đoạn 2015 – 2019 chính thức hết hiệu lực. Trong bối cảnh đó, cập nhật bảng giá đất Bình Thuận giai đoạn 2020 – 2024 là một trong những việc cần thiết. Sở dĩ là bởi phần lớn các hoạt động liên quan đến đất đai, quyền sở hữu đều bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bảng giá đất. Reviewland.vn Cập nhật bảng giá đất mới sẽ giúp bạn sử dụng các số liệu chính xác, từ đó, tính toán mức chi phí chuẩn xác!

>>> Xem thêm: Bảng Giá Đất Khánh Hòa Dưới việc thay đổi của khung giá đất Khánh Hòa giai đoạn 2020 – 2024, đòi hỏi những nhà đầu tư bất động sản hoặc những ai đang quan tâm đến các sản phẩm nhà đất phải cập nhật thông tin để có cái nhìn tổng quan cũng như tránh những sai sót không mong muốn khi rót tiền vào thị trường này.

BẢNG GIÁ ĐẤT BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Bảng giá đất kỳ hạn 5 năm là một trong những văn bản pháp lý quan trọng trong các hoạt động mua bán, tính chi phí sử dụng đất. Khi bạn được công nhận quyền sở hữu một diện tích đất nhất định, bảng giá đất sẽ là cơ sở để tính chi phí sử dụng đất. Đồng thời, trong một số trường hợp muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nhà ở sang kinh doanh, thương mại cũng như gây thiệt hại trong quá trình sử dụng thì bảng giá đất cũng góp phần vào tính chi phí bồi thường và thuế phí. Để không làm gián đoạn cũng như trở ngại trong đời sống, ngày 20 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Bình Thuận đã kịp thời tổ chức ban hành Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất Bình Thuận giai đoạn 2020 – 2024. Bên cạnh đó, rất nhiều người vẫn còn băn khoăn về kỳ hạn pháp lý của văn bản này. Để giải đáp thắc mắc này, khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai ban hành năm 2013 đã quy định Quyết định về bảng giá đất Bình Thuận nói riêng và các khu vực khác nói chung được công bố công khai ngày 1 tháng 1 của năm đầu kỳ cho đến ngày cuối cùng của kỳ hạn, tức ngày 31 tháng 12. Theo vậy, bảng giá đất Bình Thuận giai đoạn 2020 – 2024 có hiệu lực trong 5 năm, từ 1/1/2020 – 31/12/2024.

Ngay sau đây là bảng giá đất Bình Thuận đã được cập nhật trong kỳ hạn 5 năm từ năm 2020 – 2024. Một số điểm đáng lưu ý mà bạn cần chú ý như sau!

bảng giá đất Bình Thuận


BẢNG GIÁ ĐẤT BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-                                                      —————

Số: 37/2019/QĐ-UBND                          Bình Thuận, ngày 20 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Đất đai.

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn giá đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 85/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Hiệu lực áp dụng

 1. Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các điều luật trong thời gian trước đó hoàn toàn bị mất hiệu luật và không được áp dụng. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2024, sẽ ban hành lại bảng giá các loại đất trên tỉnh Bình Thuận.
 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020; Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 và Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Website Chính phủ;

– Thường trực Tỉnh ủy;

– Thường trực HĐND tỉnh;

– Chủ tịch, các PCT và Ủy viên UBND tỉnh;

– Ban TT UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;

– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

– Như Điều 3;

– Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;

– Báo Bình Thuận;

– Trung tâm Thông tin;

– Lưu: VT, TH, KGVX, ĐTQH, KT Đức.

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hai

Tổng Hợp: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-binh-thuan/

 

 

12/10/2020 by Admin
4/5 - (1 vote)
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ