0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Khánh Hòa

4/5 - (1 vote)

KHUNG BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH KHÁNH HOÀ GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Dưới việc thay đổi của khung giá đất Khánh Hòa giai đoạn 2020 – 2024, đòi hỏi những nhà đầu tư bất động sản hoặc những ai đang quan tâm đến các sản phẩm nhà đất phải cập nhật thông tin để có cái nhìn tổng quan cũng như tránh những sai sót không mong muốn khi rót tiền vào thị trường này. Cùng đội ngũ Reviewland.vn tìm hiểu chi tiết các thông tin cần thiết

>>> Xem thêm: Bảng Giá Đất Lâm Đồng Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 là một trong những văn bản quan trọng được sử dụng nhiều trong hoạt động pháp lý, đời sống. Khi hiện tại bảng giá đất giai đoạn trước đó đã hết hiệu lực thực thi thì đây là thông tin quan trọng

bảng giá đất khánh hòa


BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH KHÁNH HOÀ GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Khánh Hoà nhờ lợi thế đa dạng đã trở thành tỉnh có tốc độ phát triển mạnh mẽ nhiều lĩnh vực, trong đó tiêu biểu như: du lịch, công nghiệp , khai thác thuỷ sản,.. Sự phát triển kinh tế vượt trội là tiền đề cho hàng loạt các ngành nghề khác trong đó có tiêu biểu là thị trường bất động sản tại đây. Việc lượng dân nhập cư ngày một nhiều đòi hỏi địa bàn phải cung ứng đủ dòng sản phẩm nhà ở, đất công nghiệp, đất du lịch,.. Cùng tìm hiểu chi tiết về bảng khung giá đất tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2020 – 2024 ngay trong bài viết dưới đây!

UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH KHÁNH HOÀ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-                                                              ——-

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2020-2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Theo Thông báo số 4394/TB-HĐTĐ ngày 03/12/2019 của Hội đồng Thẩm định Bảng giá đất của tỉnh về kết quả thẩm định bảng giá các loại đất năm 2020 ổn định 5 năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 714/TTr-STNMT-GĐBTTĐC ngày 04/12/2019 về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2020 ổn định 05 năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Tờ trình số 41/TTr-STNMT-CCQLĐĐ-GĐBTTĐC ngày 14 tháng 02 năm 2020 về việc ban hành quy định về bảng đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản Quy định giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 và thay thế các Quyết định sau:

– Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 05 năm 2015-2019;

– Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại bản quy định kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 05 năm 2015-2019;

– Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 3                                                   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

– UB Thường vụ Quốc Hội                                                  KT. PHÓ CHỦ TỊCH

– Văn phòng Chính phủ                                               PHÓ CHỦ TỊCH

– Bộ Tài nguyên và Môi trường                                      Lê Hữu Hoàng

– Bộ Tài chính

– Vụ pháp chế-Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Vụ pháp chế-Bộ Tài Chính

– Bộ Tư pháp-Cục Kiểm tra văn bản

– Ban Thường trực Tỉnh Uỷ

– Thường trực HĐND Tỉnh

– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

– UBMTTQ Việt Nam tỉnh

– UBND tỉnh

– Văn phòng: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh

– Các Sởm ban, ngành

– UBND các huyện, thị xã, thành phố

– Sở Tư pháp (thực hiện kiểm tra văn bản QPPL)

– Trung tâm Công báo tỉnh

– Đài Phát thanh – Truyền hình KH

– Báo Khánh Hoà

– Lưu: VT, CVNCTH (100)

Tổng Hợp: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-khanh-hoa/

12/10/2020 by Admin
4/5 - (1 vote)
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

    Gọi ngay
    Zalo chát
    Viber
    Bản đồ