0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Bạc Liêu

Đánh giá post

BẢNG GIÁ ĐẤT BẠC LIÊU GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức đưa ra quyết định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Văn bản pháp lý này được cho là để phục vụ việc tính toán chi phí sử dụng đất trong kỳ hạn 5 năm từ 2020 – 2024 trong điều kiện thực tế bảng giá đất năm 2015 – 2019 đã hết hạn. Cùng Reviewland.vn tìm hiểu thông tin chi tiết

>>> Xem Thêm: Bảng Giá Đất Hậu Giang

Bang Gia Dat bac lieu - Bảng Giá Đất Bạc Liêu

BẢNG GIÁ ĐẤT BẠC LIÊU GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Với những ai đã quen việc tra cứu bảng giá đất, thì việc sử dụng bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 không còn quá khó khăn. Tuy nhiên, với những ai lần đầu hoặc ít khi sử dụng tới, các bạn cần lưu ý tới những điều sau:

 • Hiểu đúng mục đích sử dụng của mình. Trên thực tế, trong bảng giá đất Bạc Liêu 2020 – 2024 bao gồm rất nhiều nhóm đất khác nhau như đất nông nghiệp, đất ở, đất dùng cho các công trình chính trị, xã hội, văn hoá, đất dành cho doanh nghiệp, nhà buôn và các mục đích kinh doanh khác,… Vì vậy, việc nắm rõ mục đích sử dụng đất của bản thân sẽ giúp bạn tính đúng mức chi phí phải bỏ ra
 • Tìm hiểu toàn bộ bảng giá đất. Các quy định, điều khoản trong bảng giá đất sẽ rất nhiều, đôi khi sẽ không thuộc phạm trù đang tìm kiếm của bạn. Tuy nhiên, lời khuyên là bạn nên đọc và tìm hiểu toàn bộ quyết định để hiểu một cách toàn diện
 • Tìm kiếm cho mình một văn phòng luật sư để giải đáp toàn bộ các thắc mắc của mình. Trong quá trình tìm hiểu bảng giá đất, nhất định sẽ không thể tránh được những thắc mắc. Đất đai vốn vẫn là một trong những vấn đề quan trọng liên quan đến pháp luật. Chính vì vậy, tìm cho mình một văn phòng luật sư hay một người có khả năng am hiểu về vấn đề pháp lý sẽ giúp bạn thực hiện các thủ tục thống kê chi phí trở nên dễ dàng hơn

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 – 31/12/2024, sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để:

 • Thống kê chi phí sử dụng đất đai sau khi được công nhận quyền sử dụng một diện tích đất nhất định
 • Tính toán phần chi phí bồi thường dành cho những phần diện tích gây thiệt hại trong quá trình sử dụng
 • Thống kê thuế sử dụng đất
 • Với những trường hợp vi phạm hành chính trong quá trình sử dụng, chủ sở hữu cũng phải dựa vào bảng giá đất để bồi thường.
 • Tính giá trị quyền sử dụng đất dành cho những ai tự nguyện trả lại phần diện tích đất nhất định cho Nhà nước trong một số trường hợp cụ thể
 • Tính phí, lệ phí trong sử dụng và quản lý đất đai

Sau đây là bảng giá đất tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 – 2024

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẠC LIÊU

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 372/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU GIAI ĐOẠN 2020-2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019;

Xét Tờ trình số 648/TTr-STNMT ngày 23 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2020 – 2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

 1. Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 – 2024 được công bố, công khai và áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu tiến hành công bố, công khai Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 – 2024 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, chịu trách nhiệm theo dõi nếu có biến động giá đất phổ biến trên thị trường thì tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh VP Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Các Bộ: TN&MT, Tài chính (để báo báo);

– TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);

– Đoàn đại Biểu Quốc Hội tỉnh;

– Các thành viên UBND tỉnh;

– UBMTTQ tỉnh và các cơ quan Đoàn thể tỉnh;

– Cục KTVB – Bộ Tư pháp (kiểm tra);

– Sở Tư pháp (tự kiểm tra);

– Báo Bạc Liêu, Đài PT-TH tỉnh;

– Cục Thuế tỉnh;

– Các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;

– Các Phó Văn phòng UBND tỉnh;

– Trung tâm CB-TH tỉnh (đăng công báo);

– Lưu: VT, MT (QĐGĐ 04).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Dương Thành Trung

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-bac-lieu/

20/11/2020 by Admin
Đánh giá post
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ