0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Hải Phòng

5/5 - (1 vote)

BẢNG KHUNG GIÁ ĐẤT TỈNH HẢI PHÒNG NĂM 2020 – 2024

Bảng khung giá đất tỉnh Hài Phòng 2020 – 2024 chính thức được cập nhật mới đồng nghĩa với với các quy định trong thời gian trước sẽ không được áp dụng và mất hiệu lực. Các loại đất được áp dụng bao gồm: đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối, đất ở, đất thương mại dịch vụ, … sẽ có những thay đổi đáng kể trong giai đoạn mới này. Cùng tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết dưới đây của đội ngũ Reviewland!

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH HẢI PHÒNG NĂM 2020 – 2024

Hải Phòng là mảnh đất mơ ước của nhiều người khi tiềm năng phát triển mạnh mẽ về mọi mặt: kinh tế, văn hoá, xã hội,… Chính vì vậy, nhu cầu về các sản phẩm bất động sản trở nên tăng cao. Vì vậy, những ai đang quan tâm đến thị trường bất động sản tại đây chắc chắn không thể bỏ qua những thông tin về khung giá đất tỉnh Hải Phòng năm 2020 – 2024

>>> Xem thêm: Bảng Khung Giá Đất Thành Phố Hà Nội 2020 – 2024 chính thức có hiệu lực và đưa vào áp dụng từ tháng 01/2020. Chính vì vậy, thông tin chính xác về bảng giá đất đang là đề tài được quan tâm nhiều bởi những nhà đầu tư bất động sản cũng như các khách hàng có nhu cầu về nhà đất.

Bảng Giá Đất Hải Phòng


BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH HẢI PHÒNG NĂM 2020 – 2024

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 54/2019/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 05 NĂM (2020-2024)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 718/TTr-STNMT ngày 27/12/2019; Báo cáo thẩm định số 80/BCTĐ-STP ngày 26/12/2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 05 năm (2020-2024), cụ thể như sau:

 1. Giá đất trồng lúa nước và trồng cây hàng năm khác.
 2. Giá đất trồng cây lâu năm.
 3. Giá đất rừng sản xuất.
 4. Giá đất nuôi trồng thủy sản.
 5. Giá đất làm muối.
 6. Giá đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh không phải đất thương mại dịch vụ tại khu vực nông thôn.
 7. Giá đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh không phải đất thương mại dịch vụ tại đô thị.
 8. Giá đất mặt nước.

Điều 2.

 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2020.
 2. Các trường hợp tiếp nhận hồ sơ để thực hiện nghĩa vụ tài chính từ ngày 01/01/2020 nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xác định nghĩa vụ tài chính thì áp dụng theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
– Vụ pháp chế các Bộ: TNMT, TC, XD, TP;
– Cục KTVBQPPL Bộ Tư pháp;
– TT TU, TT HĐND TP;
– Chủ tịch, các PCT UBND TP;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHP;
– Các Sở, Ban, Ngành TP;
– UBND các quận, huyện;
– Website Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử TP;
– Công báo thành phố
– Báo HP, Đài PTTHHP, Báo ANHP;
– CPVP UBNDTP;
– Các CVUBNDTP;
– Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Một số lưu ý cần chú ý về bảng giá đất Hải Phòng từ năm 2020 – 2024

 1. Thời gian áp dụng bảng giá đất Hải Phòng từ năm 2020 – 2024

Căn cứ khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai 2013, bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ. Hiện nay Hải Phòng đã ban hành bảng giá đất mới, áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

 1. Khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Tính thuế sử dụng đất.

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Tổng Hợp : https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-hai-phong/

09/10/2020 by Admin
5/5 - (1 vote)
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ