0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Tuyên Quang

Đánh giá post

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Ngày 11/12/2019, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã ký ban hành Quyết định 20/2019/QĐ-HĐND về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2020 – 2024 sắp tới. Những thông tin, thay đổi mới nhất về sự phân chia đất đai, khu vực sẽ được Reviewland.vn cập nhật nhanh chóng nhất và chính xác nhất trong bảng giá đất mới này.

>>> Xem Thêm: Bảng Giá Đất Vĩnh Long

Bang Gia Dat tuyen quang - Bảng Giá Đất Tuyên Quang

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Thông qua bảng giá đất thời hạn 5 năm (từ 2020 đến 2024), Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã thống nhất chia đất đai trên địa bàn tỉnh thành các nhóm đất như sau:

 • Nhóm đất nông nghiệp gồm: đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm, rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, rừng đặc dụng,…
 • Nhóm đất phi nông nghiệp: bao gồm

+ Bảng giá đất ở tại nông thôn và bảng giá ở tại thành thị,

+ Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

+ Giá đất thương mại, dịch vụ: xác định bằng 80% giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất

+ Giá đất xây dựng trụ sở cơ quan,  đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

+ Giá đất sông ngòi, kênh rạch,…

 • Nhóm đất chưa sử dụng:

+ Giá đất bằng chưa sử dụng: xác định 60% giá đất trồng cây hàng năm

+ Đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây: được xác định bằng 60% giá đất trồng rừng sản xuất có vị trí liền kề hoặc tại vùng lân cận gần nhất.

Cụ thể, bảng giá đất tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 – 2024 được trình bày như sau:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 20/2019/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về bảng giá đất 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 181/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm:

 1. Nhóm đất nông nghiệp
 2. a) Bảng giá đất trồng cây hàng năm (chi tiết tại Biểu số 01/GĐ-CHN ban hành kèm theo).
 3. b) Bảng giá đất trồng cây lâu năm (chi tiết tại Biểu số 02/GĐ-CLN ban hành kèm theo).
 4. c) Bảng giá đất trồng rừng sản xuất (chi tiết tại Biểu số 03/GĐ-RSX ban hành kèm theo).
 5. d) Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản (chi tiết tại Biểu số 04/GĐ-NTS ban hành kèm theo).

đ) Giá đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng: Được xác định bằng 100% giá đất rừng sản xuất có vị trí liền kề hoặc giá đất rừng sản xuất có vị trí gần nhất (trường hợp không có đất rừng sản xuất liền kề).

 1. e) Giá đất nông nghiệp khác: Được xác định bằng 100% giá đất nông nghiệp cao nhất có vị trí liền kề hoặc giá đất nông nghiệp tại vị trí gần nhất (trường hợp không có đất nông nghiệp liền kề).
 2. Nhóm đất phi nông nghiệp
 3. a) Bảng giá đất ở tại nông thôn
 4. b) Bảng giá đất ở tại đô thị
 5. c) Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
 6. d) Giá đất thương mại, dịch vụ

đ) Giá đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh: Được xác định bằng 100% giá đất ở tại vị trí liền kề hoặc tại vùng lân cận gần nhất

 1. e) Giá đất sông, ngòi, kênh rạch, suối và mặt nước chuyên dùng
 2. Nhóm đất chưa sử dụng

Giá đất chưa sử dụng để tính giá trị quyền sử dụng đất khi xử lý vi phạm hành chính về đất đai được xác định như sau:

 1. a) Giá đất bằng chưa sử dụng: Được xác định bằng 60% giá đất trồng cây hàng năm có vị trí liền kề tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất trồng cây hàng năm liền kề);
 2. b) Đối với đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây: được xác định bằng 60% giá đất trồng rừng sản xuất có vị trí liền kề hoặc tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất trồng rừng sản xuất liền kề).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

 1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.
 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

Nơi nhận:
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Chính phủ;
– Các Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ;
– Các Bộ: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường;
– Vụ Pháp chế – Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Vụ Pháp chế – Bộ Tài chính;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
– Đại biểu HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
– Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh;
– Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
– Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
– Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
– Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
– Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh;
– Công báo Tuyên Quang;
– Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
– Lưu: VT, (Kh).
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

 

 Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-tuyen-quang/

24/11/2020 by Admin
Đánh giá post
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ