0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Hà Tĩnh

4/5 - (2 votes)

Bảng giá đất là cơ sở cho mọi hoạt động liên quan đến chi phí đất đai. Bảng giá đất Hà Tĩnh giai đoạn 2020 – 2024 là một trong những thông tin nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian qua. Cùng đội ngũ Reviewland.vn sơ lược về tỉnh này

bang gia dat ha tinh - Bảng Giá Đất Hà Tĩnh

>>> Xem thêm: Khám phá phố đi bộ trên không tại dự án căn hộ The Aston

BẢNG GIÁ ĐẤT HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Hà Tĩnh là một tỉnh miền Trung nước ta. Năm 2018, Hà Tĩnh đứng thứ nhất về tăng trưởng GRDP (hay còn được gọi là Tổng sản phẩm trên địa bàn)

Kinh tế Hà Tĩnh gắn liền với việc sử dụng đất đai như là cơ sở tạo dựng nền móng. Cụ thể, cơ cấu kinh tế Hà Tĩnh chia đều cho nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Bên cạnh đó, địa phương này cũng phát triển các ngành lâm ngư nghiệp và nền sản xuất thủ công nghiệp.

Lúa là cây lương thực chính của người dân địa phương. Chính vì vậy, diện tích trồng lúa chiếm phần lớn trong tổng diện tích trồng trọt của Hà Tĩnh. Bên cạnh hoa màu, các loại cây ăn trái, Hà Tĩnh cũng đẩy mạnh phát triển trồng rừng và các loại cây công nghiệp lấy gỗ.

Đối với người dân Hà Tĩnh, rừng không chỉ làm công tác phòng hộ, chống sạt lở mùa mưa bão mà đây còn là nơi lưu trữ một nguồn sinh vật từ cây cối cho tới động vật. Đồng thời, với các rừng nuôi cây lấy gỗ phục vụ cho công nghiệp, đất rừng cũng đóng một vai trò quan trọng không kém trong phát triển kinh tế của người dân.

Về công nghiệp, Hà Tĩnh tập trung vào chế biến nông lâm thuỷ sản. Các sản phẩm chế biến được đóng gói và đưa đi khắp đất nước đã mang lại một nguồn lợi lớn cho cuộc sống dân cư. Đồng thời, Hà Tĩnh cũng phát triển các nhà máy khai thác vật liệu, sản xuất điện và kim khí.

Ngành dịch vụ của tỉnh Hà Tĩnh mới chỉ tập trung vào du lịch, song lại nhận được nhiều quan tâm và thu hút của các du khách khắp cả nước do vẻ đẹp danh lam thắng cảnh đặc sắc, trù phú.

Như vậy, đất đai đã tạo cơ hội để người dân Hà Tĩnh sử dụng và phục vụ một số mục đích chính sau:

 • Là nơi xây dựng chỗ ở và cư trú ổn định giữa các điều kiện của tự nhiên
 • Đất đai tạo nền móng cho việc bảo quản lương thực, thực phẩm, duy trì việc dự trữ nhu yếu phẩm cho các trường hợp cần thiết
 • Đất đai cũng đóng góp vào việc phát triển các cơ sở hạ tầng cho các ngành công nghiệp của Hà Tĩnh phát triển, nhất là trong bối cảnh Hà Tĩnh đang tận dụng các con sông để phát triển ngành thuỷ điện
 • Đồng thời, nhờ có đất đai, người dân ngày càng nâng cấp đời sống với việc phát triển kinh doanh, thương mại ngày một mạnh mẽ. Việc mọc lên nhiều khu công nghiệp, nhà máy, khu khai khoáng đã giúp cho khu vực này nhận được những tiến bộ đáng kể trong nhiều mặt.

Trong bối cảnh đó, bảng giá đất Hà Tĩnh giai đoạn 2020 – 2024 là một trong những văn bản nhận được nhiều quan tâm và  thu hút vì những thay đổi sẽ tác động lớn đến thị trường bất động sản trong khu vực. Cụ thể cùng tìm hiểu chi tiết trong văn bản sau để nắm rõ cũng như có những thông tin quan trọng cần thiết:

UBND TỈNH HÀ TĨNH

 

_________

Số: 61/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

UBND TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017; Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (sau khi đã thống nhất với các Sở, ngành, địa phương) tại các Văn bản (số 3797/STNMT-ĐGĐ BT, số 3798/STNMT-ĐGĐBT ngày 08/12/2019, số 3924/STNMT-ĐGĐBT ngày 19/12/2019); ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh tại Văn bản số 4779/CV-HĐ ngày 28/11/2019, của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 667/BC-STP ngày 06/12/2019

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày tháng 01/01/2020 và thay thế các Quyết định: số 94/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014, số 01/2017/QĐ-UBND ngày 12/01/2017, số 46/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

– Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);                                             KT. CHỦ TỊCH

– Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);                                                          PHÓ CHỦ TỊCH

– Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);

– Website Chính phủ;

– Cục kiểm tra Văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;                                       Đặng Ngọc Sơn

– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

– Các Ban của HĐND tỉnh;

– Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh (để đăng tin);

– Chánh VP, các Phó Văn phòng;

– Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;

– Lưu: VT, NL2.

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-ha-tinh/

18/11/2020 by Admin
4/5 - (2 votes)
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ