0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Bình Phước

5/5 - (1 vote)

BẢNG GIÁ ĐẤT BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

12/8/2019, UBND tỉnh Bình Phước chính thức đưa ra bảng giá đất Bình Phước giai đoạn 2020 – 2024. Văn bản này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ những người đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Cùng Reviewland.vn tìm hiểu thông tin chi tiết

>>> Xem Thêm: Bảng Giá Đất Bắc Giang

Bang Gia Dat Binh Phuoc - Bảng Giá Đất Bình Phước

BẢNG GIÁ ĐẤT BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Bảng giá đất tỉnh Bình Phước quy định giá thành của các nhóm đất khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Nhóm đất nông nghiệp
 • Nhóm đất phi nông nghiệp
 • Giá đất thương mại, dịch vụ
 • Giá đất dành cho mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
 • Giá đất dành cho việc xây dựng các trụ sở, cơ quan, quốc phòng an ninh, văn hoá, xã hội,…

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Phước còn phân loại dựa trên vị trí đất, thuộc khu vực nông thôn hay thành thị,…Chính vì sự phân loại đa dạng như vậy, người dân cần đọc toàn bộ bảng giá đất để đối chiếu danh mục mình cần thống kê chi phí!

KHUNG BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Dưới đây là chi tiết quy định về khung bảng giá đất tỉnh Bình Phước trong giai đoạn 2020 – 2024. Những người quan tâm đến thị trường bất động sản nơi đây đặc biệt chú trọng để tìm kiếm thông tin hữu ích:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ khoản 1, Điều 114, Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013,

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ – CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ điểm 1, khoản 1, Điều 12, Nghị định số 44 / 2014 / NĐ – CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ – CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ – CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất , thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ – CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi , bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ – CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT – BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ – CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT – BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ – CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định thu tiền thuê đất , thuê mặt nước,

Căn cứ Thông tư số 35/2014/BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất xây dựng , điều chỉnh khung giá đất , bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2020/NQ – HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 481/TTr – STNMT ngày 05 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước , giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024.

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 43/2014/QĐ – UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ – UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015 và Quyết định số 64/2016/QĐ – UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ; thay thế Quyết định số 33/2015/QĐ – UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 và Quyết định số 64/2016/QĐ UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ – UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Điều 3. Các ông ( bà ) : Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh , Giám đốc các Sở , ban , ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh , Giám đốc Kho bạc nhà nước Bình Phước ; Chánh Thanh tra tỉnh ; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện , thị xã , thành phố ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã , phường , thị trấn ; các cơ quan , tổ chức , hộ gia đình , cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này . Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2020./ .

 

Nơi nhận:
 • Văn phòng Chính phủ
 • Bộ TN&MT
 • Bộ Tài chính
 • Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
 • TTTU, TT.HĐND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh
 • Đoàn ĐBQH tỉnh
 • Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 • Các Sở tư pháp, TT&TT
 • Như Điều 3
 • LĐVP; P.KT
 • Lưu: VT (Trung)
™. UBND

Chủ tịch

Trần Tuệ Hiền

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-binh-phuoc/

19/11/2020 by Admin
5/5 - (1 vote)
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ