0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Điện Biên

5/5 - (1 vote)

BẢNG GIÁ ĐẤT ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Để tránh các khó khăn do văn bản bảng giá đất Điện Biên giai đoạn 2015 – 2019 kết thúc, UBND tỉnh Điện Biên đã đưa ra bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 ngày 31/12/2019. Chi tiết về quyết định này sẽ được giới thiệu bởi Reviewland.vn ngay sau đây !

>>> Xem Thêm: Bảng Giá Đất Quảng Ngãi

Bang Gia Dat Dien Bien - Bảng Giá Đất Điện Biên

BẢNG GIÁ ĐẤT ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Điện Biên là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc Bộ nước ta, mảnh đất được mệnh danh là xứ sở hoa ban của Việt Nam.

Đất là một trong những tài nguyên giúp người dân Điện Biên xây dựng cơ sở cuộc sống và nó cũng có ảnh hưởng không hề nhỏ tới kinh tế nơi đây. Địa hình đồi núi chia cắt khiến nông nghiệp không phải là thế mạnh của Điện Biên. Nơi đây chủ yếu hình thành các trang trại chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản. Cụ thể, Điện Biên có 9 trang trại, trong đó trang trại trồng trọt chiếm tới 5, 2 trang trại hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, 1 trang trại được dùng để nuôi trồng thuỷ sản và 1 trang trại khác.

Kinh tế công nghiệp của Điện Biên nhìn chung tăng với các sản phẩm chủ yếu như điện, gạch xây dựng, than sạch

Đồng thời, đất đai ở Điện Biên còn phục vụ cho nhu cầu ở của người dân. Ở Điện Biên có hơn 100.000 hộ dân cư với hơn 300.000 người là dân số nam và hơn 290.000 người là dân số nữ.

Như vậy, người dân Điện Biên sử dụng đất cho mục đích ở, sản xuất nhu yếu phẩm và phát triển kinh tế du lịch. Những vườn ban trắng xoá, những bản làng hiếu khách ngày càng thu hút một lượng khách du lịch tới đây thắng cảnh, tham quan và tham gia vào các hoạt động cùng cộng đồng. Cũng chính vì sự quan trọng này mà bảng giá đất Điện Biên là một trong những văn bản quan trọng ảnh hưởng sâu rộng tới các hoạt động của mảnh đất này. Để đáp ứng trong điều kiện bảng giá đất giai đoạn 2015 – 2019 đã hết hiệu lực, UBND tỉnh Điện Biên đã đưa ra quyết định về bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024. Cụ thể như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

——–

Số: 53/2019/QĐ-UBND

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Điện Biên, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2020 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2024

———

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá đất và Quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 (Có bảng giá đất và Quy định áp dụng Bảng giá đất kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019; Quyết định số 08 /2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh bổ sung khoản 4 vào Điều 2 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Mùa A Sơn

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-dien-bien/

27/11/2020 by Admin
5/5 - (1 vote)
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

    Gọi ngay
    Zalo chát
    Viber
    Bản đồ