0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Bến Tre

5/5 - (1 vote)

BẢNG GIÁ ĐẤT BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Đất đai là một trong những vấn đề được nhiều người quan bởi giá trị sử dụng to lớn của nó. Ngày 31/12/2019, bảng giá đất giai đoạn 2015 – 2019 chính thức hết hạn. Cùng với các tỉnh và thành phố khác, UBND tỉnh Bến Tre cũng bắt đầu tiến hành ban hành quyết định về bảng giá đất mới cho giai đoạn 2020 – 2024. Cùng Reviewland.vn tìm hiểu thông tin chi tiết

>>> Xem thêm: Bảng Giá Đất Tiền Giang

bang gia dat ben tre - Bảng Giá Đất Bến Tre

BẢNG GIÁ ĐẤT BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Bến Tre là tỉnh có 4 nhóm đất chính, bao gồm đất cát, đất phù sa, đất phèn và đất mặn. Mỗi nhóm đất phù hợp với một mục đích nuôi trồng hay sử dụng riêng. Phần lớn diện tích đất của Bến Tre là đất mặn với rừng ngập mặn. Tuy nhiên, Bến Tre cũng là vùng đất nổi tiếng với những mùa cây ăn trái ngọt lành. Cây lương thực chính của người dân là lúa, cũng là loại hoa màu chiếm diện tích trồng trọt lớn. Ngoài ra còn có các loại hoa màu khác như ngô, khoai,..

Kinh tế Bến Tre phát triển tích cực với tỷ lệ nghèo giảm rõ rệt. Các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ đang có sự chuyển dịch tích cực. Như vậy, đất đai của Bến Tre không chỉ ở mà còn được sử dụng cho các hoạt động kinh tế.

Trong điều kiện bảng giá đất Bến Tre giai đoạn 2020 – 2024 hết hiệu lực, để phục vụ các hoạt động liên quan đến đất đai, ngày 17/12/2019, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành quyết định về bảng giá đất 2020 – 2024. Cụ thể như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BẾN TRE                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–                                                            —————

Số: 47/2019/QĐ-UBND                                       Bến Tre, ngày 17 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

——-

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 – 2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3835/TTr-STNMT ngày 19 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

 1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 2. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay thế các Quyết định sau:
 3. a) Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2019;
 4. b) Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2019 ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.
 5. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Cao Văn Trọng

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-ben-tre/

18/11/2020 by Admin
5/5 - (1 vote)
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ